Mälarspa Trygghetsförsäkring

Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade fr.o.m. 2017-01-01

Denna försäkring utgör ett komplement till din villahemförsäkring eller motsvarande och ersätter enligt villkoret nedan den självrisk och den avskrivning du själv har att erlägga till ditt villahemförsäkringsbolag i händelse av en ersättningsbar så kallad maskinskada på ditt spabad. Kontrollera att din villahemförsäkring verkligen omfattar maskinskada på din spaanläggning. Om det inte omfattas fungerar försäkringen som en primär maskinskadeförsäkring.
1. Vem försäkringen gäller för
Försäkringsavtalet med försäkringsgivaren har tecknats av Mälarspa, bifirma till Värmepumpsgruppen Mitt AB 556700-8205 ("försäkringstagaren"). Försäkringen gäller för den person ("den försäkrade") i egenskap av ursprunglig köpare och ägare till det objekt ("objekt") som anges i försäkringsbeviset. Försäkringen kan också gälla för annan som senare gjort ett lagligt förvärv av objektet.
2. När gäller försäkringen
Under förutsättning att premien har betalats enligt punkt 10.1 första stycket, träder försäkringen i kraft från och med installationsdagen angiven på försäkringsbeviset. Försäkringstiden framgår av försäkringsbeviset. Därefter erbjuds den försäkrade att teckna ny försäkring för en försäkringsperiod om tolv (12) månader. Den nya försäkringen gäller under den period som anges i försäkringsbeviset som meddelas i samband med premieinbetalningen. Vid 12-månadersperiodens slut erbjuds försäkringstagaren möjlighet att förlänga årsvis upp till femton (15) år från och med ursprungligt inköpsdatum.
3. Var gäller försäkringen
Försäkringen gäller i Sverige.
4. Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för
- plötslig och oförutsedd inifrån eller utifrån kommande fysisk
skada som inträffar under försäkringstiden och som har till följd
att det försäkrade objektets funktion försämras
- skada till följd av åska, samt
- stöld av det försäkrade objektet under försäkringstiden.
Med oförutsedd menas att det som inträffat ska vara oväntat och att
det normalt inte gått att förutse och därigenom förhindra.
Då den försäkrade personen är en privatperson ersätter försäkringen, enligt i punkt sju (7) A) och B) närmare angivna bestämmelser, det avdrag för avskrivning och självrisk som görs enligt den försäkrades hem- & villahemförsäkring.
För skador som hem- & villahemförsäkringen inte ersätter, täcker denna försäkring hela skadekostnaden, upp till objektets inköpspris (dock maximalt 200 000 kr), förutsatt att skadehändelsen inte är undantagen enligt punkt fem (5) och sex (6) nedan. Skadan måste dock överstiga 1000 kr för att vara ersättningsbar.
För att skadan skall ersättas skall skadan först reglerats via hem- & villahemförsäkringen, tidpunkten för skadans inträffande specificeras, skadehändelsen beskrivas och platsen för skadan kunna bestämmas.
Då den försäkrade personen är en juridisk person/enskild näringsidkare ersätter försäkringen, enligt i punkt sju (7) B) närmare angivna bestämmelser, hela skadekostnaden, upp till objektets inköpspris (dock maximalt 200 000 kr), förutsatt att skadehändelsen inte är undantagen enligt punkt fem (5) och sex (6) nedan.
För att skadan skall ersättas skall, tidpunkten för skadans inträffande specificeras, skadehändelsen beskrivas och platsen för skadan kunna bestämmas.
5. Särskilda undantag
Ersättning lämnas inte för:
- skada som kan ersättas enligt leverantörsgaranti, garantivillkor eller reklamation.
- skada som kan ersättas enligt konsumentköp- eller konsumenttjänstlag.
- frysskador pga strömlöshet.
- skada pga överdrivet användande av spa-kemikalier.
- skada genom förskingring, bedrägeri eller liknande förmögenhetsbrott.
- skada på objekt som använts i uthyrningsverksamhet,
- kostnad för översyn, justering eller rengöring av objektet som enskild och enda åtgärd, om inte denna betingats av en i
övrigt ersättningsbar skada,
- skada som uppkommit genom grov vårdslöshet
- skada av mindre art (här avses exempelvis repor och rispor) som ej påverkar objektets användbarhet
6. Säkerhetsföreskrifter och aktsamhetskrav
Det försäkrade objektet skall handhas i enlighet med tillverkarens aktsamhets- och säkerhetsföreskrifter samt i övrigt så att skada eller förlust så långt som möjligt förhindras.
Har säkerhetsföreskrifter och/eller aktsamhetskrav inte iakttagits minskas ersättningen som regel med ett särskilt avdrag. vid allvarlig försummelse kan ersättningen till och med helt falla bort (nedsättning till noll).
7. Ersättningsbestämmelser
A) Skada som reglerats och ersatts genom hem- & villahemförsäkringen
Ersättning lämnas för avdrag för självrisk (dock maximalt 5.000 kr) samt avskrivning som
gjorts vid reglering genom försäkringstagarens hem- & villahemförsäkring, upp till inköpspriset (dock maximalt 200 000 kr).
Understiger kostnaden för reparation självrisken på villahemförsäkringen eller motsvarande på det försäkrade objektet, ersätter försäkringen denna skadekostnad, dock högst med 5.000 kr.
B) Skada som inte omfattas eller ersatts genom hem- & villahemförsäkringen
- Vid skada som påverkar objektets funktion lämnas ersättning
med kostnaden för reparation genom återförsäljarens försorg.
Reparation får ej överstiga objektets inköpspris (dock maximalt 200 000 kr). Om reparation överstiger detta belopp äger försäkringsgivaren besluta att ersätta skada som totalskada med nytt likvärdigt objekt intill det värde det försäkrade objektet hade vid skadetillfället, dock högst till ursprungligt inköpspris. Kontantersättning medges ej.
- Vid stöldskada lämnas ersättning med nytt likvärdigt objekt intill det värde det försäkrade objektet hade vid skadetillfället, högst till ursprungligt inköpspris (dock maximalt 200 000 kr). Kontantersättning medges ej.
2
Försäkringen ersätter inte kostnader för självrisk som bekostats av självriskkonto som den försäkrade har hos hem- & villaförsäkringsbolag.
8. Självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk.
9. Åtgärder vid skada
Skadeanmälan skall göras utan dröjsmål till villahemförsäkringsbolaget för skadereglering. Därefter skall skadan omgående anmälas till ARCTIC, Box 5082, 121 16 Johanneshov, tfn 08-746 05 60,e-mail: info@arctic.se, dock senast 6 månader efter det att den försäkrade fått kännedom om skadan. Kopia av försäkringsbeviset, kopia på rapport från reparatör och skaderegleringsbeslutet från villahemförsäkringen skall bifogas vid skadeanmälan.
10. Allmänna avtalsbestämmelser
10.1 Premiebetalning
Premien skall betalas inom 30 dagar från det att försäkringsgivaren skickat ut premieavin. Försäkringsgivarens ansvarighet inträder vid försäkringstidens början, även om premien ännu inte har betalats. Detta gäller dock endast under förutsättning att premien betalas inom dessa 30 dagar.
Vid senare betalning äger försäkringsgivaren rätt att säga upp försäkringen till upphörande enligt reglerna i försäkringsavtalslagen (2005:104) vid förnyad försäkring skall premien betalas inom 30 dagar från det att försäkringsgivaren skickat ut premieavin. Om premien för förnyad försäkring inte betalas i rätt tid enligt stycket ovan, sägs försäkringen upp att gälla 14 dagar från uppsägningen. Om betalning sker inom dessa 14 dagar förnyas försäkringen. Om premien för förnyad försäkring betalas senare än 14 dagar från det att uppsägningen skickades anses detta som en ny försäkring att gälla från och med dagen efter det att premien inkommit till försäkringsgivaren.
10.2 Force majeure
Försäkringsgivaren är inte ansvarigt för skada som direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, militära övningar, revolution, upplopp, terrorism, uppror, atom eller kärnprocess, myndighets åtgärd, beslag, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse.
10.3 Preskription
Den som gör gällande anspråk på försäkringsersättning måste anmäla detta inom ett år från tidpunkten då det förhållande som berättigar till försäkringsersättning inträdde. Försummas detta går rätten till försäkringsersättning förlorad.
Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning förlorar sin rätt, om han inte väcker talan vid domstol mot försäkringsgivaren inom tio år från tidpunkten då det förhållande som berättigar till försäkringsersättning inträdde. . Har den ersättningsberättigade framställt anspråket till försäkringsgivaren inom den tid som angetts i första stycket har han alltid sex månader på sig att väcka talan vid domstol mot försäkringsgivaren sedan försäkringsgivaren tagit slutlig ställning till ersättningsfrågan.
10.4 Tillämplig lag och behörig domstol
För försäkringsavtalet ska svensk lag gälla. Tvist angående avtalet skall prövas av svensk domstol. Detta gäller även om tvisten avser skada som inträffar utomlands. Är försäkringstagaren inte nöjd med lämnat beslut i samband med skada, kan beslutet prövas av försäkringsgivaren, genom att kontakta PROTECTOR Försäkring Sverige, filial av PROTECTOR Forsikring ASA Norge, 516408-7339, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm. Det finns även möjlighet att få eventuell tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, tfn 08-555 017 00. Försäkringstagaren har även möjlighet att väcka talan mot försäkringsgivaren vid allmän domstol.
10.5 Personuppgiftslagen
Försäkringsgivaren är personuppgiftsansvarig. Försäkringsgivaren, och dess samarbetspartners, behandlar de personuppgifter som lämnas samt även andra personuppgifter som är relevanta för försäkringsförhållandet. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalys, affärs- och metodutveckling, statistik och riskhantering, marknadsföring och service i övrigt. Försäkringstagaren har enligt personuppgiftslagen rätt att på begäran få information om vilka personuppgifter som försäkringsgivaren behandlar om försäkringstagaren. Sådan begäran skall vara skriftlig och ställas till "PUL-ansvarig" på försäkringsgivarens adress. Försäkringstagaren kan när som helst vända sig till ARCTIC för att begära rättelse av felaktig personuppgift.
11. Försäkringsgivare
Försäkringsgivare för denna försäkring är PROTECTOR Försäkring Sverige, filial av PROTECTOR Forsikring ASA Norge, 516408-7339, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm. Försäkringen förmedlas och administreras av ARCTIC, Box 5082, 121 16 Johanneshov, tfn 08-746 05 60, e-post info@arctic.se, www.arctic.se